wordpress

Emlakçılık Mecburi Standardı

OKUNMA SAYISI :

                                                           T.C.

                                                 Resmi Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

S Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Temmuz 2003 SALI

Sayı : 25162

 

 Mecburi Standard Tebliği ( Tebliğ No: ÖSG-2003/ 59 )

 

Madde 1 -Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 Sayılı, 10/6/1930 tarihli vc 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli vc 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2’Türk Standartlan Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmctlcri-Gcncl Kurallar” Standardı Resmi Gazcte’dc yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 3-Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Madde 4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5-Rtı Tebliğ hükümlerini Sanayi vc Ticaret Bakam yürütür.

                                       Emlâk komisyonculuğu hizmetleri – Genel kurallar

              Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu

Bu Standard, emlâk komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir 0.2 Tarifler 0.2,1 Emlâk

Ev, arsa, bağ. bahçe vb. taşınmazların ortak adı

0,2.2 Emlâk komisyonculuğu

Emlâk alım, satım, kiralama vb. aracılık işleri

0.2.3 Emlâk komisyoncusu

Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alırın, satımı, rehin vb. aym hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizlığmi yapan ve bunlarla ilgisi olarak gerekli (orm, beyanname vb belgeleri doldurabilen, bu :ş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş.

0.2.4 Müşteri

Emlâk komisyonculuğu hizmellerınden faydalanan kişi veya kurum.

0.2.5 Mat sahibi Emlâğın sahibi.

0.2.6 Yardımcı eleman

Saldık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman 0.2.7 Müşteri temsilcisi

Emlâk komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlâk komisyoncusu adına pazarlayan, emlâk komisyoncusu iie çalışan ve bu işlemlerden dcğan yasas ve mali sorumluluğu üstlenen kişi.

0.3 Kapşam

Bu Standard; emlâk komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının Czeiîikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ite ılgıiı genel kuralları kapsar.

1              Kurallar

1.1               işletmecilik ile ilgili kurallar

1.1.1           Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlâk komisyonculuğu hizmetlerim meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vçrmçlî ve Emlâk komisyonculuğu dışında hernangi bir iş yapmamalıdır.

1.1.2           Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet piânı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlâk bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilân panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet plânı. İmar durumu vb. yararlanılmalıdır.

1.1.3           Emtâk komisyonculuğu hizmellerl ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş jjruet—tarifesine çore verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranlan ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere aşılmalıdır.

1.1.4           Emlâk komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır.

1.1.5           Emlâk komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgilen sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır.

1.1.6           Emlâk komisyoncusu, vereceği ilânlarda iş yerinin adım belirtmelidir

1.1.7           Emlâk komisyonculuğu hizmetlen, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebiliniı. Bu sözleşmede: hizmetin süresi, ücreli, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır.

1.1.B Emlâk komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır.

1.1.9           Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebamesi için, emlâk komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmehn yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıl imkânı sağlanmalıdır.

1.1.10        Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir.

1.1.11        Taşınmazlarda bulunan “Kiralık’ veya “Satılık” ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükle olmalıdır. 1.2

                               Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar

1.2.1           Emlâk komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde: en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik ‘özerkleri TS 83571|‘ye uygun VVG – lavabo bulunmalıdır.

1.2.2           İş yeri tabii olarak havalandırılmak, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat

TS 3419 ve TS 3420ye elektrik tesisatı TS IEC G0354-1’e. güvenlik korunması, TS IEC 30364-4-41’e. göre yapılmalı, su tesisatı TS 828 e, temiz su TŞ 266’ya uygun olmalı, TS 4019’a uygun ilk yardım çantası, TS 12201’e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156‘da belirtilen tedbirler alınmalıdır.

1.2.3           fş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır,

1.2.4           Emlâk komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve müşterilerin kabulüne uygun oturma gruplan düzenlenmelidir

1.2.5           Emlâk komisyonculuğu bürosunda;

İlgili odasınca kullanıma sunulan:

Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı.

Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi.

Ekspertiz formu

Senet ve damgapulu,

Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır,

1.2.6           Emlâk komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetten ile ilgili kayıtlar tutmalıdır.

  Emlâk komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.

Bilgisayar + yazıcısı + modem,Telefon,Faks. Şerit metre, Pusula,Fotoğraf makinası.Et feneri.Televizyon (tercihan),   Video (tercihan).Kamera- (tercihan)

                     1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar

1.3.1           Emlâk komisyoncusu bürosunda, yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal şahinleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukukî yönden yeteri- bilgi verebilmek ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir.

1.3.2           Reklam, tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır.

1.3.3           Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya demeklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

1.3.4           Emlâk komisyoncusu;

Kiralama ve satış hizmeti kapsamında;

Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların ış dağılımı,

Alan çalışması.

Yayınların emlâk ilânı sayfalarının incelemesi.

Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirmesi,

Emlâk kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi,

Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlaması,

Taşınmazda oturan vaısa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması, Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması, han verilecek gayrimenkulu belirlemesi.

Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi.

Diğer emlâk komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi,

Tarafları bir araya getirmesi.

Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi İş ve işlemleri;

Aracılık ve danışmaiık hizmeti kapsamında.

Satış.

Pazarlama,

İpotek,

Kat irtifakı,

Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit.

Trampa,

Cins değişikliği,

Hibe (bağışlama).

Taksim (paylaşım),

Tashih (düzeiime).

Aplikasyon.

Harita ve belediyelerden bölge imar plânı çıkarma.

Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma.

Vergi muafiyeti belgesini alma,

Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı atma.

Emlâk beyannamesi düzenleme.

Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma.

Kira akid sözleşmesi yapma İş ve İşlemleri yapabilmelidir.

2               Çeşitli hükümler

2.1            Emlâk komisyoncusu,             bu standordda belirtilen hizmetler için islenildiğinde standarda uygunluk

beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1’deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir.

                                  T.C. Resmi Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

[I Kuruluş : 7 Ekim 1920it

i__________ .

29 Nisan 2004 PERŞEMBE

I

!

Sayı : 25447

i

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/17)

Madde 1 — 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği

(Tebliğ No:ÖSG-2003/59)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 11816 “Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar” standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafmdan ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup bu tadil metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 2 — Adı geçen Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları

zorunludur.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

TS 11816: 2002 T1: Mart 2004

ICS : 03.080.30

Bu tadil, TSE Hizmet Standardları Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 2 Mart 2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar

Real estate agency Services – General rules

ESKİ METİN

1.1.1          Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlâk komisyonculuğu hizmetlerini meslek

odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlâk komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

YENİ METİN

1.1.1          Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesinlduğu meslek odasınca onaylanmış veya

kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

ESKİ METİN

1.1.3Emlâk komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre

verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranlan ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere aşılmalıdır.

YENİ METİN

1.1.3                    Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf

Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağma dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere aşılmalıdır.

ESKİ METİN

1.3.3                    Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya demeklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlannca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

YENİ METİN-

1.3.3                                                                                                            Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyesinde kumlan Meslek Odaları bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi ve Ticaret Odalarınca düzenlenir. Bu odaların dâ bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlâkçilik Mesleği Demekleri tarafmdan düzenlenir………. -—…………….